HardMenu
Office Online
กลับหน้าหลักเลือกรายวิชา
รู้จักกับโปรแกรม PowerPoint
การเรียกใช้งานโปรแกรม
ส่วนประกอบของโปรแกรม
การสร้างงาน Presentation
การเลือกใช้ ToolBar
การทำงานกับข้อความ
การแทรกวัตถุ
การแทรก Clip Art
การแทรก Word Art
การนำเสนอ Slide Show
การสร้าง Slide แผ่นใหม่
การใส่ Slide Animation
การตั้งค่าการนำเสนอ
การจัดเก็บ Slide
การสำเนาและสั่งพิมพ์เพื่อนำเสนอ
DownMenu