HardMenu
Office Online
กลับหน้าหลักเลือกรายวิชา
ความหมายของ Microsoft Excel
     โปรแกรม Microsoft Excel เป็นโปรแกรมประเภท Spreadsheet ซึ่งออกแบบมาสำหรับการบันทึก วิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลข ที่ถูกพัฒนาขึ้นมา โดยบริษัท Microsoft ทำงานบน Windows มีผู้นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย สามารถที่จะทำงานได้หลายอย่าง เช่น งานด้านการคำนวณ การสร้างกราฟ แผนภูมิรูปภาพ และด้านฐานข้อมูล เป็นต้น
การเข้าสู่โปรแกรม Microsoft Excel
1. คลิกเลือกที่ปุ่ม Start ---> Programs ---> Microsoft Excel (ตำแหน่งที่ตั้ง)
2. จะปรากฏหน้าการทำงานของโปรแกรม Microsoft Excel
ส่วนประกอบของ Microsoft Excel
หมายเลย 1 แถบชื่อเรื่อง (Tltle Bar) แถบแสดงชื่อโปรแกรมและชื่อแฟ้มข้อมูล
หมายเลย 2 แถบเมนู (Manu Bar) แถบรวมคำสั่งที่ใช้งานทั่งหมดในโปรแกรม
หมายเลย 3 แถบเครื่องมือ (Tool Bar) แถบไอคอนคำสั่งที่ใช้งานประจำหรือที่สำคัญใช้งานบ่อยๆ
หมายเลย 4 แถบสูตร (Formula Bar) แถบบอกตำแหน่งเซลล์ และใส่รายละเอียดของข้อมูลในเซลล์และการใช้สูตรฟังก์ชั่นต่างๆ
หมายเลย 5 แถบแสดงสถานะ (Status Bar) แสดงรายละเอียดต่างๆ ในการทำงาน
เครื่องมือในส่วนของแบบมาตรฐาน (Standard Toolbar)
สร้าง สำหรับสร้างแฟ้มงานใหม่
เปิด สำหรับเปิดชิ้นงานเดิมที่มีอยู่แล้ว
บันทึก สำหรับบันทึกชิ้นงาน
พิมพ์ สำหรับสั่งพิมพ์ชิ้นงานออกทางเครื่องพิมพ์
ตัวอย่างก่อนพิมพ์ สำหรับมองแผ่นงานก่อนพิมพ์
ตัด สำหรับตัดหรือลบข้อมูลในแผ่นงาน
คัดลอก สำหรับคัดลอกข้อมูลในแผ่นงานมาเก็บไว้
วาง สำหรับวางเอกสารที่เก็บไว้
เลิกทำ สำหรับยกเลิกคำสั่งสุดท้าย
ทำซ้ำ สำหรับเรียกคำสั่งสุดท้ายคืนมา
ผลรวมอัตโนมัติ สำหรับหาผลรวมในแถวหรือคอลัมน์
วางฟังก์ชั่น สำหรับเรียกใช้ฟังก์ชั่นการคำนวณ
ตัวช่วยสร้างแผนภูมิ สำหรับการสร้างแผนภูิมิ
รูปวาด สำหรับเรียกใช้เครื่องมือในส่วนของรูปวาด
ย่อ/ขยาย สำหรับปรับย่อ/ขยายหน้าจอการแสดงผลของหน้าการทำงาน
เครื่องมือในส่วนของแบบจัดรูปแบบ (Formatting Toolbar)
ลักษณะ สำหรับเลือกลักษณะที่ต้องการ
แบบตัวอักษร สำหรับเลือกรูปแบบตัวอักษร
ขนาดตัวอักษร สำหรับเปลี่ยนขนาดของตัวอักษร
ตัวหนา สำหรับปรับเปลี่ยนตัวอักษรให้เป็นตัวหนาหรือยกเลิก
ตัวเอียง สำหรับปรับเปลี่ยนตัวอักษรให้เป็นตัวเอียงหรือยกเลิก
ตัวขีดเส้นใต้ สำหรับปรับเปลี่ยนตัวอักษรให้เป็นตัวขีดเส้นใตหรือยกเลิก
จัดตำแหน่ง สำหรับการจัดตำแหน่งตัวอักษร ให้ชิดซ้าย, อยู่กึ่งกลาง, ชิดขวา หรือชิดขอบ
ลำดับ, สัญลักษณ์ สำหรับเพิ่มหรือลบตัวเลขหรือสัญลักษณ์หน้าย่อหน้า
เส้นขอบ สำหรับตีเส้นขอบ
เน้น สำหรับการเน้นข้อความ
สีแบบตัวอักษร สำหรับเปลี่ยนสีตัวอักษรตามที่ต้องการ
คำสั่งบนคีย์บอร์ดหรือฟังก์ชั่นคีย์ที่ใช้แทนเม้าส์
Ctrl+N
สร้างแฟ้มเอกสารใหม่
Ctrl+O
เปิดแฟ้มเอกสาร
Ctrl+S
บันทำกแฟ้มเอกสาร
Ctrl+P
พิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์
Ctrl+Z
เลิกทำ
Ctrl+Y
ทำซ้ำ
Ctrl+X
ตัด
Ctrl+C
คัดลอก
Ctrl+V
วาง
Ctrl+A
เลือกทั้งหมด
Ctrl+B
ทำตัวอักษรตัวหนา
Ctrl+I
ทำตัวอักษรตัวเอียง
Ctrl+U
ทำตัวอักษรตัวขีดเส้นใต้
Delete
ลบข้อความ
ส่วนประกอบของแผ่นงานใน Microsoft Excel
ในแผ่นงาน (Wordsheet) ของ Excel ประกอบด้วย
1. เซลล์ (Cell) เส้นแถงและเส้นคอลัมน์ตัดกัน ทำให้เกิดตารางเป็นช่องๆ แต่ละช่องจะมีชื่อตำแหน่งกำกับ โดยชื่อจะดุจากว่า อยู่ที่คอลัมน์ไหมและแถวอะไร
2. แผ่นงาน (Wordsheet) หลายๆ เซลล์รวมกันเป็น 1 แผ่นงาน ซึ่งเป็นพื้นที่ทำงานที่สามารถมองเห็นได้
3. สมุดงาน (Wordbook) แฟ้มข้อมูลหลายๆ แฟ้ม หรือ Sheet หลายๆ Sheet รวมกันเป็นงาน 1 ชิ้น
การปิดโปรแกรม Microsoft Excel
1. คลิกเลือกที่เมนู แฟ้ม(File) ---> จบการทำงาน(Exit)
2. คลิกที่ บนไตเติ้ล
3. ใช้คำสั่งบนคอนโทรลเมนู โดยคลิกคอนโทรลเมนู ---> Close
ทั้ง 3 วิธี ถ้ายังไม่ทำการ Save หน้าจอจะปรากฏไดอะล็อกบ็อกการ Save ขึ้นมาให้ดำเนินการ ก่อนที่โปรแกรมจะปิด
DownMenu