HardMenu
Office Online
กลับหน้าหลักเลือกรายวิชา
โครงสร้างภาษา HTML
โครงสร้างของภาษา HTML ประกอบไปด้วยส่วนสำคัญ 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนหัว (Head) และส่วนเนื้อหา (Body) โดยทั้ง 2 ส่วนนี้ต้องเขียนอยู่ระหว่างแทก <HTML>…</HTML> ดังนี้
<html>
<
head>
<
title>...</title>
<
/head>
<
body>
...
...

</body>
<
/html>
แทกที่เขียนเป็นส่วนหัวนั้นต้องเขียนอยู่ระหว่างแทก <HEAD>…</HEAD> ประกอบด้วยแทก<TITEL>…</TITEL>และ<META> แทกที่เขียนเป็นส่วนเนื้อหาต้องเขียนอยู่ระหว่างแทก <BODY>…</BODY> ประกอบไปด้วยแทกต่าง ๆ มากมาย
HTML
ก่อนที่เราจะเขียนเว็บเพจด้วย ภาษา HTML ต้องรู้จักกับศัพท์ 2 คำนี้ คือ
TEXT หมายถึง ข้อความทั่ว ๆ ไป
TAG หมายถึง คำสั่งที่ใช้ในการกำหนดรูปแบบของ Text โดยคำสั่งของ HTML จะอยู่ภายในเครื่องหมาย < และ > ตัวอักษร a,b,c,… คือ text
<_> และ </_> คือ tag จะมี tag เริ่มต้นและ tag จบท้าย
กฏในการใช้ HTML

แต่ละ tag จะต้องอยู่ในเครื่องหมาย <> เท่านั้น
จะใช้ตัวพิมพ์เล็กหรือใหญ่ก็ได้ มีความหมายเดียวกัน เช่น <titel> <Titel> หรือ <TITLE> ต่าง ก็ให้ความหมายเดียวกัน
แทบทุกตัว tag จะมี tag เปิด และ tag ปิดโดย tag ปิด จะมี / รวมอยู่ด้วย แต่ก็มีบาง tag ที่ไม่มีตัวปิด เช่น <BR>,<P> เป็นต้น
ในการพิมพ์เอกสาร HTML นั้นจะพิมพ์ติดต่อกันทั้งข้อความและคำสั่งหรือพิมพ์แยกบรรทัดหรือเคาะช่องว่างก็แล้วแต่ผู้พิมพ์ แต่การพิมพ์ให้ดูสวยงามจะทำให้ง่ายต่อการอ่านและแก้ไขในภายหลัง

DownMenu