หน้าหลัก  เกี่ยวกับศูนย์ศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาตามแนวพระไตรปิฏก  กิจกรรมศูนย์ศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาตามแนวพระไตรปิฏก  เกร็ดความรู้  กระดานสนทนา   1. ประวัติพระพุทธเจ้า
2. พระไตรปิฎก
3.พระบรมสารีริกธาติ
4.พุทธสุภาษิต
5. คติธรรมคำกลอน

6. นิทานธรรมะ / นิทานชาดก

 7.อานิสงส์ของการทำบุญ
 8.วันสำคัญทางศาสนา

พระบรมสารีริกธาตุ

    ความหมายของคำว่าพระบรมสารีริกธาตุ 
                         

             "พระบรมสารีริกธาตุ" คือ พระธาตุส่วนย่อยที่บังเกิดแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะ    มิได้เป็นคำที่ใช้เรียก พระธาตุของพระอรหันตสาวก หรือพระธาตุเจดีย์ต่างๆ (บางทีเรียกว่า"พระบรมธาตุ" หรือ "พระสารีริกธาตุ" ก็ได้) "พระธาตุ" คือ กระดูก หรือ ส่วนของร่างกายต่างๆ เช่น ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง โลหิต ฯลฯ ที่มีคุณลักษณะเป็นที่แตกต่างจากสามัญชนทั่วไป โดยมีลักษณะคล้าย ' ธาตุ ' ซึ่งหากมองโดย ไม่สังเกตให้ดีแล้ว ก็คล้าย กรวด หิน แก้ว เพชร ฯลฯ คำว่า พระบรมธาตุ และ พระธาตุ ยังอาจหมายถึงสถูปเจดีย์ต่างๆได้อีกด้วย เช่น พระบรมธาตุไชยา พระธาตุดอยสุเทพ พระธาตุพนม ฯลฯ

            

             

             

 

      ย้อนกลับ  หน้าหลัก  ถัดไป 

 

                 
                               
                
                
                              
               


 

เว็บบริการ : |  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  |  บ้านธัมมะ  |   ธรรมจักร   |